Ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos, EUR-Lex - L - LT - EUR-Lex

EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Lietuvos Respublikos profesionaliems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo projektas toliau Lietuvos Respublikos darbo kodeksas Lietuvos banko valdybos m.

 • Nauris Treigys, Author at Apie Investavimą Paprastai - Page 2 of 4
 • Geriausias Forex brokeris internete Lietuvos apžvalgos ir kainos Tarsi trūksta kažkokios vienos galbūt paskutinės dalelės, kad viskas atsistotų į savo vietas?
 • Голос его угас.

X32, 47, 55, 56 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šiame įstatyme nustatyta profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių veikla bei šios veiklos valstybinės priežiūros ribos. Šio įstatymo paskirtis užtikrinti, kad būtų apsaugoti profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų dalyvių interesai. Direktyvos perkėlimo lygis 2 straipsnis Taikymo sritis 1.

Nepatikimi brokeriai ir kaip likti ne apgautam - Forumas - 1/1 - Portalas investuotojams

Įstatymo taikymo sritis 1. Šis įstatymas taikomas profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių veiklai.

ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos

DFI ir dvišaliai vystymosi bankai, Pasaulio bankas, Tarptautinis valiutos fondas ir kitos viršvalstybinės institucijos ir panašios tarptautinės organizacijos, jei tokios institucijos ar organizacijos valdo vieną ar daugiau AIF ir jei šie AIF veikia viešojo intereso labui; d nacionaliniams centriniams bankams; e nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijoms ir įstaigoms ar kitoms institucijoms, kurios valdo fondus, remiančius socialinės apsaugos ir pensijų sistemas; f darbuotojų dalyvavimo sistemoms ar darbuotojų santaupų sistemoms; g specialiesiems pakeitimo vertybiniais popieriais subjektams.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad 1 dalyje nurodyti AIFV visuomet laikytųsi šios direktyvos. Įstatymo taikymo sritis 8. Įstatymo taikymui neturi įtakos profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto tipas, teisinė forma ar profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės struktūra.

Įstatymo taikymo sritis 3. Įstatymo taikymo sritis 7. Šis įstatymas netaikomas profesionaliesiems investuotojams skirtų ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos investavimo subjektų valdymo įmonių veiklai, jei jos valdo vieną ar daugiau profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, kurių vieninteliai investuotojai yra profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės arba jų patronuojančiosios ar patronuojamosios įmonės, arba kitos šių patronuojančiųjų įmonių patronuojamosios įmonės, su sąlyga, kad nė vienas iš šių investuotojų pats nėra profesionaliesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas.

Nedarant poveikio 46 straipsnio taikymui, tik šio straipsnio 3 ir 4 dalys taikomos šiems AIFV: a AIFV, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai per bendrovę, su kuria AIFV yra susijęs bendru valdymu ar kontrole arba dideliu tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamu akcijų paketu, valdo portfelius tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas, įskaitant visą turtą, įgytą naudojant finansinį svertą, neviršija mln.

EUR ribos ; arba b AIFV, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai per bendrovę, su kuria Ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos yra susijęs bendru valdymu ar kontrole arba dideliu tiesiogiai ar netiesiogiai valdomu akcijų paketu, valdo portfelius tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas neviršija mln. Įstatymo taikymo sritis 2. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalyje nurodyti AIFV bent: a privalėtų būti registruojami savo buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų; b registracijos metu pateiktų savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms informaciją apie savo ir savo valdomų AIF tapatybę; c registracijos metu pateiktų ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms informaciją apie savo valdomų AIF investavimo strategijas; d nuolat pateiktų savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms informaciją apie pagrindines priemones, kurias jie platina, ir apie savo valdomų AIF pagrindines pozicijas ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos svarbiausias rizikos koncentracijas, kad kompetentingos institucijos galėtų veiksmingai prižiūrėti sisteminę riziką; taip pat e informuotų savo buveinės valstybės narės kompetentingas institucijas tuo atveju, jei jie nebetenkina 2 dalyje nurodytų sąlygų.

EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Ši dalis ir 2 dalis taikomos nedarant poveikio bet kokioms valstybių narių priimtoms griežtesnėms taisyklėms dėl 2 dalyje nurodytų AIFV. Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad tuo atveju, jei 2 dalyje nustatytos sąlygos nebetenkinamos, atitinkami AIFV per 30 kalendorinių dienų pagal atitinkamą šioje direktyvoje nustatytą tvarką pateiktų prašymą išduoti veiklos leidimą dalyje nurodyti AIFV ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos naudotis pagal šią direktyvą suteiktomis teisėmis, išskyrus tuos atvejus, kai jie pasirenka AIFV statusą pagal šią direktyvą.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos procedūros, kurias turi atlikti AIFV, šioje direktyvoje ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos tvarka pasirinkęs AIFV statusą pagal 4 dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 59 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisija, priimdama deleguotuosius aktus, remdamasi 56 straipsniu ir laikydamasi 57 ir 58 straipsnių sąlygų, patvirtina priemones, augančios kriptovaliutos nustatoma: a kaip apskaičiuoti 2 dalyje nurodytas ribas ir kaip vertinti AIFV, valdančius AIF, kurių valdomas turtas, įskaitant turtą, įgytą naudojant finansinį svertą, tais pačiais kalendoriniais metais retkarčiais viršija atitinkamą ribą ir arba jos nesiekia; b prievolės registruotis ir teikti informaciją, kad būtų veiksmingai ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos sisteminė rizika, kaip numatyta 3 dalyje; taip pat c prievolė informuoti kompetentingas institucijas, kaip nustatyta 3 dalyje.

Šioje direktyvoje vartojamų sąvokų apibrėžtys: a alternatyvaus investavimo fondai AIF kolektyvinio investavimo subjektai, įskaitant jų investicinius padalinius: 12 straipsnis. Valdymo įmonės registravimasis priežiūros institucijoje 1. Šio įstatymo 2 straipsnio ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos dalyje nurodyti subjektai turi registruotis priežiūros institucijoje.

EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Registracijos metu valdymo įmonė priežiūros institucijai turi pateikti informaciją apie save ir valdomus kolektyvinio investavimo subjektus ir jų investavimo strategijas.

Ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius, taip pat esant reikšmingiems pasikeitimams arba per 5 darbo dienas po priežiūros institucijos prašymo pateikti informaciją gavimo, valdymo įmonė turi priežiūros institucijai pateikti informaciją apie platinamus investicinius vienetus ar akcijas, ir apie savo valdomų kolektyvinio investavimo subjektų pagrindines pozicijas bei rizikos koncentracijas, kad kompetentingos institucijos galėtų veiksmingai prižiūrėti sisteminę riziką.

Jei valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų turtas peržengia šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustatytas ribas, valdymo įmonė turi nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo ribų peržengimo dienos pranešti apie šios ribos peržengimą priežiūros institucijai ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ribų peržengimo dienos pateikti prašymą gauti šio įstatymo nustatytą valdymo įmonės licenciją.

Įstatymo taikymo sritis 4. Jeigu, atsižvelgiant į šio ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos 2 dalies nuostatas, profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklai šis įstatymas netaikomas, tačiau profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonė siekia pasinaudoti šiame įstatyme nustatytomis profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių teisėmis, ji turi šio įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į priežiūros instituciją prašydama išduoti licenciją.

Nuostatų perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes jos yra skirtos Komisijai. Pagrindinės įstatymo sąvokos Kai du ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų yra nuolat susiję su vienu ir tuo pačiu asmeniu kontrolės ryšiais, taip pat laikoma, kad šie asmenys susiję glaudžiais ryšiais; f kompetentingos institucijos valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos, pagal įstatymus ar kitus teisės aktus įgaliotos prižiūrėti AIFV; 1 pritraukia kapitalą iš keleto profesionaliųjų investuotojų, siekdamas jį investuoti tų profesionaliųjų investuotojų naudai pagal nustatytą investavimo politiką ir 2 nėra suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas, veikiantis pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė toliau valdymo įmonė juridiniai asmenys, kurių įprasta veikla yra vieno ar daugiau profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdymas. Kai bendrovės valdymas yra neperduodamas valdymo įmonei, valdymo įmonės pareigos taikomos pačiai investicinei bendrovei.

Profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės filialas neturintis juridinio asmens statuso valdymo įmonės struktūrinis padalinys.

Šiame įstatyme visi vienos valdymo įmonės Ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos Respublikoje įsteigti struktūriniai padaliniai laikomi vienu filialu. Profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės atlygio dalis angl.

Į šią atlygio dalį neįeina valdymo tinklo uždarbio komentarai investicijų į profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjektą grąža.

Pagrindinės įstatymo sąvokos 7. Glaudūs ryšiai kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme. FPRĮ 3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos Priežiūros institucija Lietuvos bankas, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka atliekantis profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų ir profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų veiklos priežiūros funkcijas.

Pagrindinės įstatymo sąvokos 1. Depozitoriumo priežiūros institucija: 1 kredito įstaigas ir ar finansų maklerio įmones prižiūrinti Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės priežiūros institucija; 2 depozitoriumą, kuris trečiojoje valstybėje turi registruotą buveinę, prižiūrinti institucija, jeigu pagal šio įstatymo nuostatas depozitoriumas paskirtas trečiojoje valstybėje įsteigto profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumu.

Rašant darbą buvo naudojamasi įvairiais norminiais aktais ir literatūros šaltiniais. Jie pateikiami leidinio pabaigoje. Taip pat šiam kursui yra parengtos grafinės schemos, dalijamoji medžiaga, kontrolinės užduotys, testai ir praktinių darbų užduotys dieninio ir neakivaizdinio skyriaus studentams.

Pastaba: iii ir iv punktų perkelti nereikia, nes nepasirinkta taikyti 21 straipsnyje numatytų išimčių 3 straipsnis. Kitos valstybės narės priežiūros institucija kompetentinga kitos valstybės narės institucija, pagal toje valstybėje narėje galiojančias teisės aktų nuostatas atliekanti profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų ir jų valdymo įmonių priežiūros funkcijas toje valstybėje narėje.

Įmonės politika

Įmonės kontrolė tiesioginis ir arba netiesioginis lemiamas poveikis įmonei, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme toliau Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas. Kitoje valstybėje narėje įsteigtas profesionaliesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas - profesionaliesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas, turintis registruotą ir arba pagrindinę buveinę 7 kitoje valstybėje narėje, taip pat profesionaliesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas, kuris yra licencijuotas kitoje valstybėje narėje.

sąžiningai užsidirbti pinigų uždarbis internete

Profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė toliau valdymo įmonė juridinis asmuo, kurio įprasta veikla yra vieno ar daugiau profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdymas. Kai investicinės bendrovės valdymas yra ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos valdymo įmonei, valdymo įmonės pareigos taikomos pačiai investicinei bendrovei. Pagrindinės įstatymo sąvokos 6. Finansuojantysis profesionaliesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas profesionaliesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas, kuris: 1 investuoja ne mažiau kaip 85 procentus savo turto į kito profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto finansuojamojo profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus arba akcijas, 2 investuoja ne mažiau kaip 85 procentus savo turto į daugiau kaip vieną finansuojamąjį profesionaliesiems investuotojams skirtą kolektyvinio investavimo subjektą, kai šių finansuojamųjų profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų investavimo strategijos yra tapačios, arba 3 kitu būdu įgijo bent 85 procentus savo turto atitinkančią poziciją tokio finansuojamojo ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto atžvilgiu.

Pagrindinės įstatymo sąvokos 3. Finansinė priemonė kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme toliau Finansinių priemonių rinkų įstatymas.

Šio įstatymo nuostatos netaikomos: 1 vienoje ar daugiau bendrovių akcijų paketą turinčioms bendrovėms, kurių tikslas yra per joms pavaldžias ir susijusias bendroves arba per dalyvavimą kapitale įgyvendinti verslo strategiją arba strategijas, siekiant padidinti jų ilgalaikę vertę, ir kurios arba veikia savarankiškai ir jų akcijos yra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, arba pagal kurių metinį pranešimą ar kitus oficialius dokumentus jų įsteigimo pagrindinis tikslas nėra siekti uždirbti investuotojams pelno parduodant joms pavaldžių arba susijusių bendrovių turtą kontroliuojančiosios bendrovės ; 3 straipsnis.

Profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto buveinės valstybė narė valstybė narė, kurioje profesionaliesiems investuotojams skirtam kolektyvinio investavimo subjektui suteikta licencija arba kurioje jis yra įsteigtas šio įstatymo ar atitinkamų kitos valstybės narės teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Uždirbti pinigų skaitant laiškus internete
 • EUR-Lex - L - LT - EUR-Lex
 • Uždirbti bitcoin skristi tiems, kurie godus bėga
 • Vietinių bitkoinų apžvalgos
 • Alpari Brokerio Apžvalga - Bet kokios galimybės dvejetainiai prekiauti jav brokeriais
 • Platintojas Užimtumo rūšys Brokeris - tai kelios veiklos sritys.
 • Be to, įmonė nemokamai platino VPS savo klientams, kurie patraukė didelę prekybininkų armiją, pasitelkdami automatinius ekspertus Forex brokerio darbe.
 • Dvejetainiai pasirinkimai be investicijų su realia sąskaita

Profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės buveinės valstybė narė valstybė narė, kurioje valdymo įmonė turi registruotą buveinę. Kai valdymo įmonė įsteigta trečiojoje valstybėje, buveinės valstybe nare laikytina referencinė valstybė narė.

Profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės priimančioji valstybė narė valstybė narė, kurioje valdomi profesionaliesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai arba kurioje platinami profesionaliesiems investuotojams ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ar akcijos, bet kuri ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos valdymo įmonės buveinės valstybė narė, o tais atvejais, kai valdymo įmonė nėra įsteigta Europos Sąjungoje, valstybė narė, kuri nėra referencinė valstybė narė.

Profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės priimančioji valstybė ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos valstybė narė, kurioje valdomi profesionaliesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai, platinami profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ar akcijos arba teikiamos šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytos paslaugos, bet kuri nėra valdymo įmonės buveinės valstybė narė, o tais atvejais, kai valdymo įmonė nėra įsteigta Europos Sąjungoje, valstybė narė, kuri nėra referencinė valstybė narė.

Įstatymo įsigaliojimas 2. Šio investicijos ir kriptovaliuta 3 straipsnio 29 dalis, 38 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 39 straipsnio 1 dalis galioja iki m. Šio įstatymo 3 straipsnio 30 dalis, 38 straipsnio 8 ir 9 dalys ir 39 straipsnio 3 dalis įsigalioja ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos. Licenciją siekiančiai gauti ar turinčiai valdymo įmonei keliami pradinio kapitalo reikalavimai 1.

Valdymo įmonė, privalo turėti ne mažesnį kaip eurų pradinį kapitalą. Investicinės bendrovės, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, pradinis kapitalas turi būti ne mažesnis nei eurų. Jei valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfelių vertė viršija milijonų eurų, valdymo įmonė privalo turėti papildomą nuosavų lėšų sumą.

ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos

Valdymo įmonė privalo pateikti tokią garantiją ar laidavimą priežiūros institucijai. Garantija ar laidavimas gali būti pateikta ir iš trečiojoje valstybėje įsteigtos kredito įstaigos ar draudimo įmonės, kai joje galioja veiklos riziką ribojančios taisyklės, kurios, priežiūros institucijos nuomone, tolygios nustatytoms Europos Sąjungos teisėje.

Valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, gali padengti galimą profesinės civilinės atsakomybės riziką nuosavomis lėšomis arba civilinės atsakomybės draudimu.

ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos pinigų grąžinimas iš brokerio

Reikalavimai civilinės atsakomybės draudimui ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos atitikti Europos Komisijos nustatytas taisykles. Jei valdymo įmonė taip pat valdo suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus, šio straipsnio dalių nuostatos jai nėra taikomos. Valdymo įmonės nuosavų lėšų suma turi atitikti priežiūros institucijos nustatytus reikalavimus. Taikant šio straipsnio 3 dalies nuostatas valdymo įmonių portfeliais laikomi visi valdymo įmonių valdomi kolektyvinio investavimo ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos, įskaitant kolektyvinio investavimo subjektus, kurių vieną ar daugiau funkcijų valdymo įmonės pavedė kitam subjektui, išskyrus kolektyvinio investavimo subjektų portfelius, kurių valdymo funkcijos yra pavestos toms valdymo įmonėms.

Lietuvos banko valdybos m. Įmonės pradinį kapitalą sudaro: apmokėtas įstatinis kapitalas - akcininkų įnašai už akcijas, išskyrus įnašus už privilegijuotąsias akcijas; akcijų priedai; rezervai išskyrus perkainojimo rezervą ; praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas, likęs po galutinio pelno paskirstymo, arba praėjusių metų nuostoliai; einamųjų metų tarpinis arba paskutiniųjų praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas, dėl kurio paskirstymo visuotinis akcininkų susirinkimas dar nėra priėmęs sprendimo, tačiau tą pelną patikrino įmonę audituojančios įmonės auditorius ir įmonė pateikė Lietuvos bankui informaciją, kad apskaičiuotoji pelno suma ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos teisinga ir iš jos atimti visi numatomi mokesčiai ir dividendai.

Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Finansinių priemonių rinkų įstatyme, Įmonių grupių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme, Vertybinių popierių įstatyme ir Finansų įstaigų įstatyme.

Imoniu Finansai (Buckiuniene). - autoscout24.lt

Jeigu Lietuvos Respublika yra valdymo įmonės referencinė valstybė narė, tai priežiūros institucija išduoda licenciją tuo atveju, kai: 1 trečiojoje valstybėje įsteigta valdymo įmonė Lietuvos Respublikoje ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos įsisteigusį atstovą, kuris yra valdymo įmonę atstovaujantis asmuo Europos Sąjungoje ir bet koks oficialus susirašinėjimas tarp šios valdymo įmonės ir kitų subjektų vyksta tarpininkaujant atstovui; 3 straipsnis.

Pagrindinės įstatymo sąvokos 4. Finansinis svertas metodas, kuriuo profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė didina savo valdomo profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto poziciją, skolindamasi lėšų ar vertybinių popierių arba padidindama poziciją, naudodamasi išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar kitomis finansų rinkose naudojamomis priemonėmis.

Profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdymas bent šių profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto investicijų valdymo funkcijų atlikimas: 1 profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto portfelio valdymas; 2 profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto rizikos valdymas.

Profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų platinimas - tiesioginis ar netiesioginis valdymo įmonės valdomo profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų siūlymas valdymo ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos iniciatyva arba jos vardu Europos Sąjungoje gyvenantiems ar registruotas buveines turintiems profesionaliesiems investuotojams.

Pagrindinės įstatymo sąvokos 5.

 1. Pinigų dvejetainiams opcionams
 2. Direktyvos /61/ES ir Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė

Finansuojamasis profesionaliesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas profesionaliesiems investuotojams skirtas kolektyvinio dvejetainių opcionų dienos strategija subjektas, į kurį investuoja ar kuriame poziciją turi finansuojantysis profesionaliesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas.

Trečiojoje valstybėje įsteigtos valdymo įmonės referencinė valstybė narė 1. Trečiojoje valstybėje įsteigta valdymo įmonė siekdama valdyti ar platinti aa ne ES AIF AIF, kuris nėra ES AIF; kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse narėse, turi gauti referencinės valstybės narės išduodamą licenciją.

Pagrindinės įstatymo sąvokos 9.

EUR-Lex - L - LT - EUR-Lex

Į biržos prekybos sąrašus neįtraukta bendrovė valstybėje narėje registruota bendrovė, kurios akcijomis neleidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje. Profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės nuosavos lėšos valdymo įmonės pinigai ao rinkinys finansų maklerio apžvalgos jų ekvivalentai, kitas likvidus turtas, taip pat investicijos į likvidžias žemos rizikos finansines priemones ir kitas turtas.

Patronuojančioji įmonė patronuojanti įmonė, kaip ji apibrėžta Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme. Pagrindinis finansų tarpininkas kredito įstaiga, finansų maklerio įmonė ar kitas subjektas, kurio atžvilgiu vykdoma riziką ribojanti nuolatinė priežiūra, pagal susitarimą su profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmone teikiantis vieną ar daugiau investicinių paslaugų profesionaliesiems investuotojams, kuriomis pirmiausia siekiama kaip sandorio šaliai finansuoti arba vykdyti sandorius, susijusius su finansinėmis priemonėmis, taip pat galintis teikti sandorių tarpuskaitos ir atsiskaitymo paslaugas, turto saugojimo ir administravimo paslaugas, vertybinių popierių skolinimo, vartotojui pritaikytas technologinės ir veiklos užtikrinimo infrastruktūros paslaugas.

Profesionalusis investuotojas investuotojas, atitinkantis Finansinių priemonių rinkų įstatyme profesionaliajam klientui nustatytus kriterijus.

Europos centrinio banko reglamento EB Nr. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 19 straipsnis.

Taip pat žiūrėkite