Tarpininkavimo paslaugos yra apmokestinamos pvm arba ne

Atsiskleidusio tarpininko paslaugų apmokestinimas 0 % PVM, kai paslauga suteikiama už ES ribų

PVM įstatymo galiojančią suvestinę redakciją galima rasti Teisės aktų registre. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnio 15 dalimi, importuojamų prekių apmokestinamoji vertė, nuo kurios skaičiuojamas importo PVM, apskaičiuojama prie šių prekių muitinės vertės, nustatytos vadovaujantis Sąjungos muitinės kodeksu m.

PVM mokesčio taikymo nuomojant ir subnuomojant patlapas ne PVM mokėtojams

Taikant šias nuostatas, pirmąja paskirties vieta šalies teritorijoje laikoma vežimo dokumentuose nurodyta prekių pristatymo vieta arba, jeigu prekių pristatymo vieta nenurodyta, pirmoji jų įvežimo į šalies teritoriją vieta; 3 šios dalies 2 punkte nurodytų paslaugų, susijusių su prekių gabenimu iš pirmosios paskirties vietos į kalendoriaus variantas paskirties vietą Europos Sąjungos teritorijoje, jeigu ši vieta yra žinoma apmokestinimo momentu, vertę.

Vadovaujantis PVM įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, teikiamos paslaugos, įskaitant vežimą ir papildomas vežimo paslaugas, kai šios paslaugos yra susijusios su prekių importavimu Europos Sąjungos teritorijoje ir šių paslaugų apmokestinamoji vertė pagal PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalies nuostatas privalo būti įtraukta į apmokestinamąją importuojamų prekių vertę, apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą, siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo.

Jeigu galutiniam paslaugos vartotojui parduodamos kelių iš trečiųjų asmenų įsigytų turizmo paslaugų, teikiamų vienoje kelionėje, rinkinys, laikoma, kad kelionės organizatorius suteikė vieną turizmo paslaugą.

PVM įstatymo paaiškinimas Detalesnis PVM įstatymo paaiškinimas ir pavyzdžiai, tarp jų ir 15 straipsnio 15 dalies ir 45 straipsnio 3 dalies, pateikiami PVM įstatymo apibendrintame komentare, kuris nors ir neturėdamas teisės akto galios, išreiškia kompetentingų valstybės institucijų nuomonę šio mokesčio įstatymo reglamentuojamais klausimais. Jis skelbiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje: PVM įstatymo komentaras žr.

Tarpininkavimas 1. Šiame Įstatyme laikoma, kad atsiskleidęs tarpininkas teikia atstovavimo agento paslaugą tam, kieno vardu ir sąskaita jis dalyvauja sandoryje.

Išlaidos, susijusios su prekių importavimu Europos Sąjungos teritorijoje Pateikiami paaiškinimai dėl paslaugų, įskaitant vežimą ir papildomas vežimo paslaugas, traktavimo importo PVM apmokestinamosios vertės tikslais bus pildoma. Išlaidos garantijai, pateikiamai prekėms įforminant tranzito procedūrą Išlaidos garantijai, pateikiamai prekėms įforminant tranzito procedūrą dėl galinčios atsirasti mokestinės prievolės muitinei sumokėjimo užtikrinimo pagal Sąjungos muitinės kodekso 89 straipsnį, įsigyti nelaikytinos išlaidomis, susijusiomis su prekių draudimu pagal PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalį ir į importo PVM apmokestinamąją vertę neįtrauktinos.

Išlaidos garantijai, pateikiamai privalomųjų mokesčių sumokėjimui užtikrinti importuojant prekes Išlaidos garantijai, kuri pateikiama užtikrinti importo muito sumos ir kitų privalomųjų mokėjimų importuojant prekes sumokėjimą, įsigyti nelaikytinos išlaidomis, susijusiomis su prekių drausimu pagal PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalį ir į importo PVM apmokestinamąją vertę neįtrauktinos.

EY Footer / LT

Saugojimo terminale išlaidos Saugojimo muitinės terminale išlaidos tarpininkavimo paslaugos yra apmokestinamos pvm arba ne būti įtraukiamos į importo PVM apmokestinamąją vertę tais atvejais, kai prekės po atgabenimo į pirmąją paskirties vietą bus gabenamos į kitą paskirties vietą, apie kurią žinoma importo deklaracijos priėmimo momentu.

Tais atvejais, kai šios išlaidos įtraukiamos į importuojamų prekių PVM apmokestinamąją vertę, jos teikiamos apmokestinant 0 proc. PVM tarifu, o jei šios išlaidos neįtraukiamos į importo PVM apmokestinamąją vertę, jos turi būti apmokestinamos taikant standartinį 21 proc. PVM tarifą. Jei saugojimo muitinės terminale išlaidas apmoka vežėjas, šie kaštai neįtraukiami į importuotojui pateikiamą sąskaitą už vežimo ir kitas paslaugas, kadangi laikomi vežėjo sąnaudomis.

tarpininkavimo paslaugos yra apmokestinamos pvm arba ne

Šių išlaidų importuotojas negalės įtraukti į importuojamųjų prekių PVM apmokestinamąją vertę, todėl saugojimo terminale teikiamos paslaugos turi būti apmokestinamos standartiniu 21 proc. PVM tarifu.

Importuojamų prekių PVM apmokestinamoji vertė

Tuo atveju, jei atskira sąskaita už prekių saugojimą muitinės laikino saugojimo terminale nebūtų išrašyta, bet išlaidų suma būtų įtraukiama į bendrą sąskaitą už teikiamas transportavimo paslaugas, nurodant vieną bendrą sumą ir neišskiriant atskirai kaštų už muitinės laikino saugojimo terminalo suteiktas paslaugas ir transportavimo išlaidų, ši bendra išlaidų suma būtų traktuojama kaip prekių vežimo paslaugų išlaidos, kurios būtų įtrauktinos į importuojamųjų prekių muitinę vertę iki įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos ir į importo PVM apmokestinamąją vertę nuo įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos iki atgabenimo į pirmą ir į kitą jei žinoma paskirties vietą Sąjungos muitų teritorijoje.

Tokiu atveju prekių saugojimo muitinės laikino saugojimo terminale paslaugos galėtų būti teikiamos apmokestinant jas 0 proc.

tarpininkavimo paslaugos yra apmokestinamos pvm arba ne

Prekių muitinio tikrinimo paslaugų išlaidos Vadovaujantis PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalies 1 punktu ir atsižvelgus į šio įstatymo tarp jų ir nurodyto straipsnio komentarą, asmens patirtos išlaidos už atliktą prekių muitinį tikrinimą deklaranto pageidaujamoje vietoje yra įtrauktinos į importuojamų prekių PVM apmokestinamąją vertę.

Sąjungos muitinės kodekso straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad deklaracijos taisyti neleidžiama, jeigu prašymas pateikiamas po to, kai muitinė pranešė deklarantui, kad ketina patikrinti prekes.

  1. Nugara ruletę ir užsidirbk pinigų
  2. PVM mokesčio taikymo nuomojant ir subnuomojant patlapas ne PVM mokėtojams - Vilniaus Turtas
  3. Dvejetainių opcijų integracija

Vadovaujantis Sąjungos muitinės tarpininkavimo paslaugos yra apmokestinamos pvm arba ne straipsniu, neteisingai deklaruota prekių PVM apmokestinamoji vertė nėra pagrindas muitinės deklaraciją pripažinti negaliojančia. Tuo atveju, tarpininkavimo paslaugos yra apmokestinamos pvm arba ne muitinio tikrinimo metu raudonajame kanale metu paaiškėja, kad muitinės deklaracijoje nurodyta prekių PVM apmokestinamoji vertė turi būti patikslinta, ji turi būti patikslinta po prekių išleidimo, vykdant PVM apmokestinamosios vertės teisingumo kontrolę, remiantis muitinės turima informacija apie asmenis, kuriems buvo pateiktos sąskaitos už muitinės teikiamas paslaugas, arba asmens prašymu.

Instaliavimo darbų, atliekamų Europos Sąjungoje, išlaidos Importuojamų prekių muitiniam įvertinimui pirmiausia taikomas sandorio vertės muitinio įvertinimo metodas, t. Vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 72 straipsnio b punktu į importuojamų prekių muitinę vertę neįskaitomos statybos, montavimo, surinkimo, priežiūros ar techninės pagalbos išlaidos, patirtos po to, kai importuojamos prekės, pavyzdžiui, pramoninė įranga, mašinos ar įrenginiai, jau atvežtos į Sąjungos muitų teritoriją.

Importuotos įrangos instaliavimo Lietuvoje išlaidos inžinieriaus atvykimo į Lietuvą išlaidos, užmokestis už darbą instaliuojant įrangą į importuojamos įrangos muitinę vertę ir PVM apmokestinamąją vertę neįskaitomos.

Atsiskleidusio tarpininko paslaugų apmokestinimas 0 % PVM, kai paslauga suteikiama už ES ribų

Prastovų išlaidos Vadovaujantis PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalies nuostatomis, importuojamų prekių PVM apmokestinamoji vertė apskaičiuojama prie importuojamų prekių muitinės vertės pridedant išlaidas, susijusias su prekių vežimu įskaitant papildomas vežimo išlaidas bei draudimu, taip pat kitas išlaidas, susijusias su prekių atgabenimu į pirmąją paskirties vietą šalies teritorijoje. Pirmąja paskirties vieta šalies teritorijoje laikoma vežimo dokumentuose nurodyta prekių pristatymo vieta arba, jeigu prekių pristatymo vieta nenurodyta, pirmoji jų įvežimo į šalies teritoriją vieta.

investuoti į bitkoinus yra užsidirbkite pinigų memetams internetu

Tais atvejais, kai prekės numatytos gabenti į kitą importo PVM apmokestinimo momentu importo deklaracijos priėmimo metu žinomą paskirties vietą, papildomų vežimo paslaugų, kurios teikiamos jau po prekių atgabenimo į pirmą paskirties vietą šalies teritorijoje, vertė prie importuojamų prekių PVM apmokestinamosios vertės pridedama. Jei asmuo muitinės deklaracijos priėmimo momentu žinojo apie numatomą gabenimą į kitą paskirties vietą ir galės pateikti papildomus tai pagrindžiančius dokumentus prekių vežimo sutartį, krovinio pervežimo užsakymus, tarifus ir kt.

Deklaruojant tai būtina išsiaiškinti ir, jei reikia, užklausti asmenį papildomai.

Draudimo, kelionių ir automobilių pardavimo agentų ir atsiskleidusių tarpininkų apmokestinimas

Jeigu asmuo tokių įrodymų nepateiks, nesant pagrindo pagal PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalies 3 punktą įtraukti papildomų vežimo paslaugų sandėliavimas, prastovos teikimo išlaidų į importuojamų prekių PVM apmokestinamąją vertę, šios išlaidos jas teikiant turi būti apmokestinamos taikant standartinį 21 proc.

Tokiu atveju testavimo paslaugų išlaidos, kaip muitinės vertės dalis, turi būti įtraukiamos į importuojamų prekių PVM apmokestinamąją vertę kartu su importuojamų prekių muitine verte PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalis. Jei teikiamos paslaugos susijusios su prekių importavimu Europos Sąjungos teritorijoje ir šių paslaugų apmokestinamoji vertė pagal PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalies nuostatas įtraukiama į PVM apmokestinamąją importuojamų prekių vertę, jos apmokestinamos taikant 0 proc.

tarpininkavimo paslaugos yra apmokestinamos pvm arba ne

Atsižvelgiant į tai, minimos prekių tikrinimo paslaugos jas teikiant gali būti apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą, jeigu šių paslaugų išlaidos bus įtraukiamos į importuojamų prekių muitinę vertę ir kartu į šių prekių PVM apmokestinamąją vertę. Muitinės tarpininko paslaugų išlaidų paskirstymas Išlaidos, nurodytos PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalies 1—3 punktuose, įtraukiamos į importuojamųjų pasirinkimo vaizdas PVM apmokestinamąją vertę jas tolygiai paskirstant kiekvienai prekių rūšiai.

Prekių muitinis įvertinimas

Šiuo elementu tarpininkavimo paslaugos yra apmokestinamos pvm arba ne vežimo ir visos papildomos vežimo sandėliavimo, pakrovimo, iškrovimo, pakavimo, svėrimo, saugojimo, prastovų ir kt. Šiuo elementu deklaruojamos draudimo, tarpininkavimo, ir kitos išlaidos, kurioms, jei deklaruojama daugiau nei viena prekių rūšis, taikomas automatinis tolygus paskirstymas kiekvienai prekių rūšiai pagal jų vertę.

pelningiausia pamm sąskaita darbas internete be priedų mail ru

Informacija atnaujinta A. Jakšto g.

Mūsų buvo pateikti šie klausimai pateikti VMI dėl PVM mokesčio taikymo nuomojant ir subnuomojant patlapas ne PVM mokėtojams: 1 Ar subnuomojant patalpas su baldais tokia patalpų subnuoma asmenims dirbantiems pagal individualią veiklą ir nesantiems PVM mokėtojams turi būti apskaitoma PVM ar ne?

Taip pat žiūrėkite