Socialinės galimybės kas tai yra

socialinės galimybės kas tai yra
Jump to navigation Jump to search Socialinis darbas — profesinė veikla, kurios paskirtis — padėti socialinio funkcionavimo sunkumų turintiems asmenims, grupėms ir bendruomenėms pagerinti santykius su visuomene.

Spausdinti Lygios galimybės yra viena svarbiausių šiuolaikinės visuomenės vertybių ir principų. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, daugelyje Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių įvairius visuomeninius santykius, yra įtvirtintas visų asmenų lygybės prieš įstatymą principas.

Kiekvienas visuomenės narys turi turėti vienodas galimybes siekti išsimokslinimo, karjeros, tobulintis, veikti visose politinės ir visuomeninės veiklos srityse.

Kas yra socialinės paslaugos? | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Lygios galimybės — tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose bei Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas, nepaisant amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų ir kitų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar įstatymuose numatytų pagrindų.

Pagrindinis įstatymas, reguliuojantis lygias galimybes yra Lietuvos Respublikos lygių galimybių socialinės galimybės kas tai yra toliau — įstatymas.

socialinės galimybės kas tai yra

Įstatymo paskirtis — užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Siekiant įtvirtinti didesnę asmenų teisių apsaugą bei patobulinti lygias galimybes reglamentuojančią teisinę bazę, įstatyme įgyvendinamos m. Įstatyme įtvirtintas draudimas priekabiauti, tiesiogiai ir netiesiogiai diskriminuoti, nurodyti galimi diskriminacijos pagrindai: lytis, rasė, tautybė, pilietybė, kalba, kilmė, socialinė padėtis, tikėjimas, įsitikinimai ar pažiūros, amžius, lytinė orientacija, negalia, etninė priklausomybė, religija.

ddu variantas užsidirbti pinigų internete neinvestuodamas žaisti

Lygios galimybės įgyvendinamos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, švietimo įstaigose, kitų švietimo teikėjų bei mokslo ir studijų institucijose, darbovietėse ir valstybės tarnyboje, vartotojų teisių apsaugos srityje, organizacijose. Vadovaujantis įstatymo nuostatomis, asmuo, patyręs diskriminaciją amžiaus, lytinės orientacijos, socialinės padėties, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų ar tikėjimo socialinės galimybės kas tai yra, turi teisę reikalauti iš kaltų asmenų atlyginti turtinę ir neturtinę žalą įstatymų nustatyta tvarka.

dvejetainiai variantai geriausios knygos

Svarbu tai, jog įstatyme įtvirtintas įrodinėjimo pareigos diskriminacijos bylose perkėlimas atsakovui. Teismuose ar kitose kompetentingose institucijose nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų skundus, pareiškimus, prašymus, pranešimus ar ieškinius dėl diskriminacijos amžiaus, lytinės orientacijos, socialinės padėties, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų ar tikėjimo pagrindu, skundžiamas asmuo turi įrodyti, kad lygių galimybių principas nebuvo pažeistas.

2019-04-26 Konf. „Nelygybės ir socialinės atskirties mažinimo galimybės. Socialiai orientuotos ža...

Taip pat žiūrėkite